قيمت سپتيك,سپتيك تانك فاضلاب,سپتيك تانك پلي اتيلن

فرآيندهاي تصفيه فاضلاب

مقدمه اي بر انتخاب فرآيند هاي تصفيه فاضلاب

انتخاب فرآيند تصفيه فاضلاب همواره با ارزيابي كامل تمامي عواملي همراه است كه بايستي در فرآيند ها و عمليات واحد و روش هاي ديگر تصفيه، براي تطابق با موضوعات فعلي و آينده تصفيه، بررسي گردند. هدف تحليل فرآيند تصفيه فاضلاب  اين است كه مناسب ترين فرآيندها و عمليات واحد و شرايط بهينه عملياتي انتخاب شود و هدف معرفي مهمترين عواملي است كه در انتخاب فرآيند تصفيه فاضلاب لحاظ گردد و اساس طراحي فرآيند تلقي مي شود.

فرآيندهاي تصفيه فاضلاب

عوامل مهم در انتخاب فرآيند هاي تصفيه فاضلاب

مهمترين عواملي كه در تحليل فرآيند و انتخاب ارزيابي مي گردند، در جدول شناسايي شده اند. هر عاملي مهم خواهد بود اما چند عامل، نيازمند توجه و توضيح بيشتري هستند. عامل اول ̎ قابليت كاربرد فرآيند ̎ بالاتر از ديگر عوامل قرار مي گيرد و انعكاسي از تجربه و مهارت مهندس خواهد بود. بسياري از منابع قابل حصول، براي طراح، به منظور تعيين قابليت كاربردي، شامل تجربه گذشته در چند پروژه مشابه خواهد بود. اين منابع شامل اطلاعات بازدهي از تاسيسات عملياتي كه اين اطلاعات در نشريه فني چاپ مي شود و همچنين دستورالعمل هاي اجرايي كه فدراسيون محيط زيست آب منتشر مي كند و ضمنا دستورالعمل هاي طراحي فرآيند توسط EPA انتشار مي يابد و نتايج مطالعات واحد هاي نيمه صنعتي خواهد بود. در جايي كه قابليت يك فرآيند در وضعيت معين، نا معلوم و نامشخص باشد، مطالعات واحد هاي نيمه صنعتي به منظور تعيين قابليت هاي بازدهي اجرا مي شود و اطلاعات طراحي حاصل، بر اساس طراحي مقياس صنعتي، پايه گذاري مي گردد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 32
+ نوشته شده: 1396/11/24 ساعت: ۱۰ توسط:tamadontasfie :