قيمت سپتيك,سپتيك تانك فاضلاب,سپتيك تانك پلي اتيلن

فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده

فرآيند لجن فعال با هوادهي گسترده (Extended Aeration Activated Sludge) يكي از انواع فرآيند هاي اصلاح شده همان فرآيند لجن فعال است كه در آن براي كاهش ميزان لجن توليد شده، اصلاحاتي در اين روش تصفيه صورت گرفته است در اين اصلاحات واحد ته­ نشيني اوليه حذف گرديده است و براي جلوگيري از ورود ذرات خارجي به هوادهي و ساير واحدهاي تصفيه خانه آشغالگير به آن افزوده گرديده است در ضمن حجم مخزن هوادهي حدود دو تا چهار برابر بزرگتر شده و به تبع آن زمان ماند هيدروليكي (HRT) و عمر لجن (SRT) افزايش يافته است كه اين تغييرات باعث كاهش قابل ملاحظه­ مقدار لجن دفعي و افزايش مقاومت سيستم نسبت به شوكهاي احتمالي كمي و كيفي فاضلاب در مقايسه با فرآيند لجن فعال گرديده است. انعطاف پذيري و پايداري اين سيستم سبب شده است كه امروزه در كشور ما بطور گستردهاي از اين روش براي تصفية انواع فاضلاب هاي بهداشتي وفاضلاب هاي صنعتي استفاده شود.

ادامه مطلب ...


برچسب: لجن فعال,لجن فعال گسترده,فرآيندلجن فعال,روش لجن فعال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۲۱:۲۲ توسط:tamadontasfie موضوع: تصفيه فاضلاب

فرآيندهاي تصفيه فاضلاب

مقدمه اي بر انتخاب فرآيند هاي تصفيه فاضلاب

انتخاب فرآيند تصفيه فاضلاب همواره با ارزيابي كامل تمامي عواملي همراه است كه بايستي در فرآيند ها و عمليات واحد و روش هاي ديگر تصفيه، براي تطابق با موضوعات فعلي و آينده تصفيه، بررسي گردند. هدف تحليل فرآيند تصفيه فاضلاب  اين است كه مناسب ترين فرآيندها و عمليات واحد و شرايط بهينه عملياتي انتخاب شود و هدف معرفي مهمترين عواملي است كه در انتخاب فرآيند تصفيه فاضلاب لحاظ گردد و اساس طراحي فرآيند تلقي مي شود.

فرآيندهاي تصفيه فاضلاب

عوامل مهم در انتخاب فرآيند هاي تصفيه فاضلاب

مهمترين عواملي كه در تحليل فرآيند و انتخاب ارزيابي مي گردند، در جدول شناسايي شده اند. هر عاملي مهم خواهد بود اما چند عامل، نيازمند توجه و توضيح بيشتري هستند. عامل اول ̎ قابليت كاربرد فرآيند ̎ بالاتر از ديگر عوامل قرار مي گيرد و انعكاسي از تجربه و مهارت مهندس خواهد بود. بسياري از منابع قابل حصول، براي طراح، به منظور تعيين قابليت كاربردي، شامل تجربه گذشته در چند پروژه مشابه خواهد بود. اين منابع شامل اطلاعات بازدهي از تاسيسات عملياتي كه اين اطلاعات در نشريه فني چاپ مي شود و همچنين دستورالعمل هاي اجرايي كه فدراسيون محيط زيست آب منتشر مي كند و ضمنا دستورالعمل هاي طراحي فرآيند توسط EPA انتشار مي يابد و نتايج مطالعات واحد هاي نيمه صنعتي خواهد بود. در جايي كه قابليت يك فرآيند در وضعيت معين، نا معلوم و نامشخص باشد، مطالعات واحد هاي نيمه صنعتي به منظور تعيين قابليت هاي بازدهي اجرا مي شود و اطلاعات طراحي حاصل، بر اساس طراحي مقياس صنعتي، پايه گذاري مي گردد.


برچسب: تصفيه فاضلاب,شركت تصفيه فاضلاب,روش هاي تصفيه فاضلاب,فرآيند تصفيه فاضلاب،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۳:۴۶ توسط:tamadontasfie موضوع: تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيكي

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيكي

تصفيه فاضلاب صنعتي و يا تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش بيولوژيك فرايندي طبيعي است كه با استفاده از ميكروارگانيسم‌ها به مصرف مواد آلي موجود در فاضلاب مي‌پردازد .راندمان بالاي حذف آلودگي‌هاي مختلف از فاضلاب صنعتي و صرفه اقتصادي آن موجب شده كه امروزه در سراسر دنيا كاربردهاي گسترده‌اي داشته باشد. تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيك به‌عنوان يك تصفيه ثانويه در نظر گرفته مي‌شود، كه فاضلاب عبور كرده از مراحل اوليه تصفيه فاضلاب شامل تصفيه فيزيكي مانند استفاده از آشغال‌گير و تصفيه شيميايي مانند انعقاد و لخته‌سازي را با استفاده از ميكروارگانيسم‌ها در شرايط مختلف تصفيه مي‌كند. اين روش يكي از روش هاي اصلي تصفيه فاضلاب بهداشتي نير مي باشد.

بعضي از فرآيندهاي بيولوژيكي در حضور اكسيژن محلول صورت مي گيرد كه به آنها فرآيندهاي هوازي و به روش هايي كه از فرآيندهاي هوازي در آنها استفاده مي شود، روش هاي بيولوژيكي هوازي مي گويند.لازم به ذكراست كه روشهاي بيولوژيكي هوازي مانند روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهي گسترده، MBR، SBR و RBC مي باشند.اين روش داراي راندمان 75 الي 85 درصدي مي باشدبه همين دليل در آلودگي هاي بالا توجيه اقتصادي دارد چراكه با استفاده از آن مي توان بار وارده به واحدهاي بعدي مانند واحدهاي هوازي را تاحد زيادي و با هزينه اي بسياركم، كم كرد. لجني كه دراين روش توليد مي گرددخيلي كمتر از روش هاي هوازي است.دليل بي هوازي بودن سيستم و عدم نياز به هوادهي، مصرف انرژي دراين سيستم خيلي كم است، بازدهي اين روش بستگي به دماي محيط راكتور دارد. تصفيه بيولوژيك فاضلاب به ۳ دسته كلي بي‌هوازي، هوازي و انوكسيك تقسيم‌بندي مي‌شوند.

ادامه مطلب...


برچسب: تصفيه فاضلاب,تصفيه فاضلاب صنعتي,فرآيند الكتروشيميايي,شركت تصفيه فاضلاب,تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيكي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۹:۴۸ توسط:tamadontasfie موضوع: تصفيه فاضلاب

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش الكتروشيميايي

تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايي

الكتروشيميايي

در حال حاضر تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايي به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. و در سال هاي اخير براي تصفيه فاضلاب صنعتي و آلي كاربردهاي زيادي داشته است. در حال حاضر، از لحاظ هزينه و كارايي در مقايسه با فرآيندهاي ديگر ، مناسب تر است.

روش الكتروكواگولاسيون با وجود اين كه  يك روش پيچيده است، اما كاركردن با آن ساده مي باشد و كارآيي حذف بسيار بالايي دارد . روش الكتروكواگولاسيون با كمك گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايي آلاينده ، از فاضلاب مي شود.
الكتروكواگولاسيون  داراي يك اتاقك تصفيه مي باشد كه در آن جريان برق عبور مي دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفيه محدوده وسيعي از فاضلاب هاي مختلف شامل فلزات سنگين، گندزدايي، علف كش ها، آرسنيك، MTBE، سيانيد،BOD، TDS و TSSمي شود. الكتروكواگولاسيون براي تصفيه فاضلاب بهداشتي، تصفيه فاضلاب صنعتي وتصفيه فاضلاب شيميايي استفاده مي شود.
مزيت اصلي اين روش، فراهم نمودن كاتيون هاي فعال بدون احتياج به افزودن  نمك يا ساير مواد منعقد كننده به آب يا فاضلاب مي باشد كه براي عمل انعقاد مورد نياز است.

ادامه مطلب...


برچسب: تصفيه فاضلاب,تصفيه فاضلاب صنعتي,فرآيند الكتروشيميايي,شركت تصفيه فاضلاب،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۴:۵۴ توسط:tamadontasfie موضوع: تصفيه فاضلاب